Broekster-Wâlden Technisch Beleid 2016 - 2020

Definitieve versie 2.2 Mei 2017

****Het beleidsplan is hier ook te downloaden ****

Inhoudsopgave

6.6.2 Samenwerking Selectietrainer-keeperstrainer.

 1. Visie op het doel verdedigen zoveel mogelijk laten overeenkomen.
 2. Beoordelen keepers door selectietrainer in overleg met de keeperstrainer.
 3. De selectietrainer is verantwoordelijk voor welke keeper hij opstelt dit in overleg met de keeperstrainer. Als beide er niet uitkomen, beslist de coördinator. Mocht dit nog niet na wens verlopen zal de TH het eindoordeel hebben.
 4. De keeperstrainingen in overleg met de selectietrainer i.v.m. eventuele wensen t.a.v. spelers in partij/wedstrijdvormen.
 5. Overleg tussen de selectietrainers 1x per maand voor de keeperstraining. Nabespreking en voorbespreking wedstrijd.
 6. Tijdens de wedstrijd keeperstrainer eventueel in overleg in dug-out. Het coachen is voor de selectietrainer die feedback kan vragen aan de keeperstrainer tijdens of in de rust van wedstrijd.

7. Thema 3: Selectie en Scouting

7.1 Inleiding

Dit plan biedt duidelijkheid over selectieprocedures en laat zien hoe individuele spelers kunnen doorstromen van jongste kabouter tot volwaardige senior. We willen transparant zijn in selectieprocedures, wie de selectie samenstelt en hoe spelers worden beoordeeld.

Dit plan is opgesteld door het technische kader van Broekster-Wâlden. De Hoofd jeugdopleiding stuurt aan en bewaakt de uitvoering van dit plan. Hij valt onder de verantwoording van de technische zaken van Broekster-Wâlden. Technische zaken rapporteert aan het bestuur.

7.2 Doelstellingen

Iedereen is welkom bij Broekster-Wâlden om te voetballen. Iedereen die plezier heeft in voetballen kan lid worden bij Broekster Boys of de VV de Wâlden. Dit plan richt zich o.a. op spelers die in aanmerking komen voor competitieve teams: de niet – en selectieteams. Het geeft aan welke intentie we bij Broekster-Wâlden met niet – en selectiespelers hebben en hoe we het individu centraal stellen.

Dit plan is een basisvoorwaarde om spelers uit de eigen jeugd door te laten stromen naar de senioren. Vanaf de jeugd spelen de spelers in een zo hoog mogelijk team. Van jongs af aan worden ze gevolgd in hun ontwikkeling en worden ze getraind door speciaal aangestelde trainers.

7.2.1 Concrete doelstellingen

 1. Duidelijkheid en transparantie over de selectieprocedure.
 2. Doorstroming van jeugdspeler in de leeftijdsgroep en uiteindelijk naar het 1e van VV de Walden of Broekster Boys.
 3. Ruimte en aandacht voor een individuele speler om zich optimaal te ontwikkelen.

7.2.2 Geen selectiespeler, of wel?

Voor recreatieve teams gaat het minder om de prestaties, meer om het plezier. Bij Broekster- Wâlden worden juist ook deze teams goed getraind en begeleid. Enkele spelers in deze teams ontwikkelen zich mogelijk tot nieuwe selectiespelers. Zij worden gevolgd door de selectietrainers om hen mogelijk in een hoger team te plaatsen.

7.2.3 Geen selectiewedstrijden

Door middel van onze uitgebreide selectieprocedure proberen we zoveel mogelijk om selectiewedstrijden te voorkomen. Selectiewedstrijden aan het einde van het seizoen leveren voor de spelers veel spanning en onduidelijkheid op. Voor trainers, coördinatoren en hoofd jeugdopleiding is het onmogelijk en onwenselijk om de selectie op basis van één moment te baseren.

Er wordt gestreefd naar een continue selectieprocedure door het jaar heen, door middel van interne scouting, een digitaal speler volgsysteem (VTon, Talento), trainersinput en trainersoverleg. Al voor de winterstop moet er een moment zijn waarop geëvalueerd wordt welke spelers in aanmerking komen voor een hoger team of zelfs een selectieteam, en natuurlijk ook welke spelers niet. Er wordt een voorlopige selectie geformeerd voor het volgende seizoen.

Na de winterstop moet door middel van gerichte scouting, meetrainen met een hoger team en het spelen van wedstrijden met de voorlopige selecties, duidelijk worden welke spelers daadwerkelijk geselecteerd worden, dan wordt van de voorlopige selectie een definitieve selectie gemaakt.

7.3 Selectiecriteria

Talent is een begrip, dat moeilijk is te vatten. En nog moeilijker te meten. In de ogen van de één heeft een speler talent, de ander ziet dat talent mogelijk niet. Talent is een onderscheidend kenmerk van een voetballer. Goede traptechniek, balbehandeling, spelinzicht of een combinatie van alles?

Ook een selectiespeler gedraagt zich naar de normen en waarden zoals Broekster-Wâlden die als uitgangspunten stelt. Het gedrag van een speler is dus een belangrijk uitgangspunt. Zijn technische en tactische vaardigheden zijn daarnaast bovengemiddeld. Minstens zo belangrijk is de coachbaarheid. Luistert een speler naar zijn trainer en voert hij de opdrachten goed uit? Spelers die in aanmerking komen voor selectieteams van Broekster-Wâlden hebben dus specifieke kenmerken. Hierin is de taak van de trainer door geen voorkeursposities te creëren. Aangezien iedereen gelijk is en even belangrijk is.

7.3.1 Wie maken de selecties?

Selectietrainer, Coördinator, ass Hoofd jeugdopleiding en Hoofd jeugdopleiding (allen gekwalificeerde mensen) Algemeen lid TH, bepalen of een speler in aanmerking komt voor een selectieteam.

Bij de selectieteams O19, O17,O15, O13, O11 en O9-jeugd zijn de coördinatoren en selectietrainers verantwoordelijk voor het maken van de selecties. Dit gebeurt in overleg met de assistent hoofd jeugdopleiding van de desbetreffende leeftijdsgroep. Waarna de assistent hoofd jeugdopleiding overlegd met hoofd jeugd opleiding en algemeen lid TH. Bij gelijke stemmen kan de hoofd jeugdopleiding, in uiterste gevallen, beslissingen te nemen of terug te draaien. Na akkoord van het bestuur. De selectietrainers zullen dit dan moeten honoreren. Communicatie is een essentieel onderdeel van transparante selectie, trainers van Broekster- Wâlden zijn verplicht om altijd en bijtijds te communiceren waarom een speler omhoog of omlaag gaat.

7.3.2 Waarop selecteren we?

Broekster-Wâlden selecteert op basis van de volgende specifieke kenmerken:

 1. Technische vaardigheid
 2. Tactische vaardigheid
 3. Leeftijd
 4. Gedrag
 5. Fysiek
 6. Mentaliteit
 7. Communicatie
 8. Coachbaarheid

7.3.3 Technische, tactische en fysieke vaardigheden

Bij het selecteren letten we voornamelijk op technische vaardigheden en op tactisch inzicht. Zeker bij de Pupillen zijn basisvaardigheden het belangrijkst: dribbelen, passen, passeren, kappen/draaien en schieten. Wanneer spelers uiteindelijk door willen stromen naar het eerste elftal zullen zij moeten beschikken over zeer goede technische vaardigheden; hier moeten we dus al van jongs af aan prioriteit aan geven.

Vanaf de Junioren (O15) worden ook tactische vaardigheden belangrijk. Dit betekent dat spelers het inzicht hebben om taken uit te voeren bij het verdedigen en aanvallen, die horen bij positie en linie van de desbetreffende speler, en dat ze dit ook daadwerkelijk uitvoeren.

7.3.4 Leeftijd

Vooral bij de Pupillen selecteren we in eerste instantie op leeftijd. Eerstejaars worden bij elkaar ingedeeld en er zijn ook teams voor tweedejaars. Voor een talent kan er een uitzondering worden gemaakt, omdat voor zijn ontwikkeling het beter is om direct naar JO11-1 te gaan. Bijvoorbeeld JO11-3 en JO11-4 zijn teams voor eerstejaars O11- Pupillen, zij stromen het jaar erna door naar JO11-1 of JO11-2, wat teams zijn met voornamelijk tweedejaars O11-pupillen.

Bij O13 selecteren we op kwaliteit en niet direct meer op leeftijd. In eerste instantie spelen eerstejaars O13 in een soortgelijk systeem en gaan naar deJ O13-3. Voor talenten kan een uitzondering worden gemaakt, omdat voor zijn ontwikkeling het beter is om direct naar JO13-1 of JO13-2 te gaan. Over het algemeen spelen tweedejaars O13 dan in de JO13-2 en JO13-1. Let wel uitzonderingen daar gelaten. Het kan dus betekenen dat speler 2 jaar in hetzelfde team kunnen blijven, wanneer zij op basis van hun voetbalkwaliteiten (en gedrag) niet in aanmerking komen voor een ander team.

Vanaf de Junioren (O15) worden spelers niet meer ingedeeld op basis van leeftijd, maar op basis van kwaliteit. 2e jaarsspelers van O13 gaan dan naar JO15-1, JO15-2 of JO15-3 etc., afhankelijk van hun kwaliteiten. Vanaf de O15 zullen spelers dus twee jaar achter elkaar in hetzelfde team kunnen blijven, wanneer zij op basis van hun voetbalkwaliteiten (en gedrag) niet in aanmerking komen voor een ander team.

7.3.5 Gedrag

Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle jongens worden gedropt in de laagste teams die negatief gedrag hebben laten zien. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Er wordt wel onderscheid gemaakt in gewoon vervelend of oorzaak in een bepaalde problematiek.

Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel. Let op een sanctie is altijd een maatregel van het bestuur!

7.3.6 Fysieke vaardigheden

Uiteraard zijn fysieke kenmerken ook belangrijk, maar dit gaat veel verder dan de oppervlakkige kenmerken lengte en kracht. Fysieke vermogens die wij belangrijk vinden zijn snelheid, 15 coördinatie, stabiliteit en looptechniek. Dit zijn vaardigheden waar een speler zijn hele voetballeven plezier van heeft. Een voorsprong in lengte bij de jongere jeugd ten opzichte van andere spelers, zal na verloop van tijd verdwijnen. Een jongetje dat in de Pupillen heel groot en sterk is en daardoor veel scoort en alle duels wint, maar geen technische vaardigheden heeft, komt dus zeker niet altijd in aanmerking voor een (hoog) selectieteam.

7.3.7 Teams bij elkaar houden

Zeker bij lagere Pupillen- en Juniorenteams bestaat vaak de wens om als team bij elkaar te blijven. Hier wordt altijd rekening mee gehouden. Spelers die individueel er bovenuit steken in deze teams behouden de mogelijkheid, wanneer ze dat zelf ook willen, naar een hoger te team te gaan. Door de wens bij elkaar te blijven, is het voor deze teams niet altijd mogelijk om door te stromen naar een hoger team, en zal soms zelfs een stapje terug moeten worden gedaan. Dit is een individuele wens van een compleet team en wordt per geval bekeken door de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep in overleg met de desbetreffende trainer.

7.3.8 Digitaal speler volgsysteem

We zijn voornemend om in het seizoen 2017/2018 te starten we het een digitale speler volgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om de ontwikkeling van technische, tactische en fysieke vaardigheden bij te houden en digitaal op te slaan en te volgen. Trainers zullen met ondersteuning van het hoofd jeugdopleiding, assistent hoofd jeugdopleiding, algemene lid TH, de coördinatoren en selectietrainers de spelers beoordelen op hun technische, tactische en fysieke vaardigheden. Hiermee willen we de ontwikkeling van spelers beter in kaart brengen en de mogelijkheid bieden om deze gegevens met elkaar te delen. Dit is een hulpmiddel bij de interne scouting en het selectiebeleid. Bovendien kunnen coördinatoren, ass hjo, algemeen lid TH en Hoofd jeugdopleiding van individuele spelers scoutingrapporten maken en deze ook met elkaar delen.

Het speler volgsysteem stelt ons in staat om de ontwikkeling van de jeugdspelers door de jaren heen in de gaten te houden. Sommige spelers ontwikkelen zich erg vroeg, andere zijn juist laatbloeiers. Het is interessante informatie om te zien waar de ontwikkeling begint en waar deze stokt. Spelers die zich snel ontwikkelen, komen in aanmerking voor een hoger team. Spelers die zich niet ontwikkelen, zitten misschien wel te laag ingedeeld. In overleg met de trainers beoordelen we de resultaten van het speler volgsysteem.

Daarnaast heeft het speler volgsysteem nog veel andere toepassingen. Zo kun je als trainer gemakkelijk de trainingsopkomst en de wedstrijdstatistieken bijhouden. Dat stelt je als trainer in staat om op basis van objectieve gegevens uitspraken te doen over spelers. Dit komt een transparante selectieprocedure zeker ten goede.

7.4 Scouting

Vanaf het seizoen 2016/2017 zal er gestart worden met intensivering van de interne scouting. Interne scouting betekent dat er meerdere momenten door verschillende mensen wordt gekeken naar spelers die bij Broekster-Wâlden spelen. Hier moet je denken aan een algemeen lid binnen het technische hart.

Van selectietrainers wordt verwacht dat zij hierin een rol spelen en op de hoogte zijn van de overige teams in hun leeftijdsgroep. Ook coördinatoren hebben hier een rol in. Bijvoorbeeld: de coördinator O19, O17 en O15 bekijkt wedstrijden van teams in de leeftijdsgroep O19, O17 en O15; dus niet alleen van de selectieteams, maar ook van de overige teams.

Tenslotte moet het Assistent hoofd jeugdopleiding een overall overzicht hebben van alle teams binnen zijn afdeling. Binnen een grote vereniging is het onmogelijk om bij alle teams veelvuldig te kijken, dus het Assistent hoofd jeugdopleiding zal vooral gericht kijken naar spelers en teams op basis van bevindingen van trainers, leiders en de coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroep. Het algemeen lid TH speelt hier ook een rol in.

7.5 Selectieprocedure

7.5.1 Evaluatiemoment voor de winterstop

Begin december van ieder seizoen vindt een evaluatiemoment plaats. Er wordt dan geïnventariseerd welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met een hoger team. Tijdens het seizoen met spelers schuiven tussen teams wordt voorkomen. Maar wanneer de situatie erom vraagt (in uiterste gevallen) kan er besloten worden door de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep, algemeen lid TH, assistent hoofd jeugdopleiding en hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de trainers, om een speler een team terug te zetten, door te schuiven naar een hoger team of zelfs naar een hogere leeftijdsgroep. Dit zal altijd na akkoord zijn van het bestuur.

Uitgangspunt is dat spelers die op basis van kwaliteiten, inzet en gedrag, het verdienen om naar een hoger team te gaan, de kans ook daadwerkelijk krijgen om mee te trainen met een selectieteam. Dit wordt in overleg (met speler en ouders/verzorgers) besloten. Daarnaast is de kwaliteit van de input van trainers erg belangrijk; zeker voor trainers van lagere teams is het goed om op de hoogte te zijn van het niveau van de selectieteams. Het verschil tussen lagere en selectieteams is vaak groter dan trainers/ouders denken.

Om een goed advies te kunnen geven, moeten selectietrainers dus op de hoogte zijn van het niveau van (spelers van) lagere teams, maar andersom moeten trainers van lagere teams ook op de hoogte zijn van het niveau van (spelers van) de selectieteams.

7.5.2 Meetrainen met hoger team/leeftijdsgroep

Spelers die een kans verdienen om hogerop te komen, en dat zelf ook willen, trainen na de winterstop met een hoger team of leeftijdsgroep mee. In overleg kan dit 1 of 2 keer per week of 1 keer per 2 weken gebeuren.

Trainers hebben aan het eind van de eerste seizoenshelft een goed beeld van de spelers die in potentie hogerop kunnen. Ze geven in december een advies over deze spelers. De assistent hoofd jeugdopleiding, algemeen lid TH en hoofd jeugdopleiding zullen dit advies meenemen in het besluit welke spelers gaan meetrainen na de winterstop in overleg met de trainers van de moederverenigingen. De trainers hebben dus ook hier een adviserende stem. Na akkoord van het bestuur.

Het meetrainen met een hoger team gebeurt in overleg met de trainer van het desbetreffende team, de speler en de ouders van de speler. In overleg kan besloten worden om de training als extra (derde) training in de week te doen, naast twee keer trainen met het eigen team, of er kan worden besloten om de training als vervangende training te doen, dus in plaats van een training met het eigen team.

In bijzondere gevallen kan al eerder worden besloten om een speler mee te laten trainen met een hoger team of leeftijdsgroep. Trainers die merken dat een speler ver onder zijn niveau is ingedeeld, of wanneer een speler al in het hoogste team is ingedeeld maar onvoldoende weerstand krijgt tijdens trainingen en wedstrijden, geven dit aan bij de Hoofd jeugdopleiding. In overleg kan dan worden besloten deze speler al voor de winterstop mee te laten trainen met een hoger team.

7.5.3 Spelers van buitenaf

Wanneer een speler van buitenaf zich aanmeldt, dan moet er door middel van meetrainen en op basis van eventueel oefenwedstrijden, een compleet beeld van de speler bestaan, voordat deze wordt ingedeeld in een (selectie)team. Het belangrijkste criterium is dan of een speler een toegevoegde waarde heeft voor het desbetreffende selectieteam ten opzichte van een speler die al lid is bij Broekster-Wâlden. Een speler van buitenaf hoeft niet bij de beste 3, 5 of 11 van een selectieteam te zitten, maar wel bij de beste 14/15/16, afhankelijk van de grootte van de selectie.

Bij de O9 en O11 krijgen ‘eigen’ spelers voorrang boven spelers van buitenaf, bij minieme verschillen. Spelers van buitenaf moeten een echte meerwaarde bieden ten opzichte van een eigen speler die door zijn komst de selectie net niet haalt. Dit wordt bepaald door de selectietrainer. De Hoofd jeugdopleiding mag een dergelijke beslissing, wanneer nodig, veranderen of terugdraaien. In het daarop volgende seizoen wordt een speler als een van de onzen beschouwt. Je bent dus maar 1 jaar nieuw.

7.6 Wisselbeleid

In de selectieteams van de O9 en O11 hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat elke speler evenveel speeltijd krijgt lopende een heel seizoen.

Vanaf de O13 selectieteams kan de trainer kiezen voor de ‘sterkste’ opstelling. Dit betekent dat alleen gewisseld wordt als de verwachting is dat het de teamprestatie ten goede komt. De individuele ontplooiing maakt langzaam ruimte voor het teambelang. De trainer moet wel een redelijk sociaal wisselbeleid blijven voeren en geeft desgewenst toelichting op zijn wisselbeleid aan de speler(s).

Er geldt in principe een 50%-regel. Alle spelers moeten in een seizoen minimaal 50% van de wedstrijden spelen. Voor jeugdspelers is het essentieel dat ze veel speelminuten maken, omdat zij zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor sommige spelers is dit niet haalbaar, omdat ze het niveau (nog) niet hebben, of fysiek dusdanig te kort komen dat het voor een dergelijke speler niet leuk is om met het eigen team mee te spelen. Dan moet er worden gezocht naar andere oplossingen. Deze speler kan dan bijvoorbeeld de ene week meespelen met een lager team, en de andere week gaat hij als wissel mee met zijn eigen team. Zodoende kan hij toch aan de 50% van de wedstrijden komen. Dit geldt natuurlijk niet voor de niet-selectieteams. In deze teams moeten alle spelers (ongeveer) evenveel speeltijd krijgen. Behalve wanneer door blessures, ziekte, afwezigheid bij training of door gedragsmatige redenen er aanleiding voor is om iemand (veel) minder speeltijd te geven.

8. Thema 5: Organisatie, Faciliteiten en Communicatie

8.1 Organigram Technische kader Broekster-Wâlden

organisatiestructuur

8.2 Organisatie en taken TH

Om dit het selectiebeleid te realiseren wordt vanaf het seizoen 2016-2017 met een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Broekster-Wâlden het Technische hart. De trainers houden zich bezig met het organiseren en faciliteren van wedstrijden/trainingen van jeugdteams. Zij creëert een optimale conditie voor leden om te trainen en de wedstrijden te spelen. Om dit proces te leiden is er per leeftijdsgroep een Coördinator aangesteld. Er is zicht op alle spelers, teams, begeleiders en trainers en is voor hen aanspreekpunt.

Het technische hart wordt geleid door de Technisch zaken. De Hoofd jeugdopleiding, algemeen lid, Ass. Hoofd jeugdopleiding onderbouw/bovenbouw en Dames/meiden, Algemene technische zaken afdeling vallen onder directe verantwoording van de Technische zaken. Vanuit het technische hart worden de overige selectie-elftallen aangestuurd (zie organigram).

8.2.1 Taken Hoofd jeugd opleiding

De Hoofd Jeugdopleiding is de aanjager voor sportieve en prestatieve resultaten van de selectieteams, niet selectie teams en uiteindelijk voor de aanvoer van jeugdspelers naar het eerste elftal. Hij bewaakt en geeft verdere richting aan het technisch jeugdbeleid en adviseert bestuurslid technische zaken. Samen met de algemeen lid TH, assistent hoofd jeugdopleiding bovenbouw/onderbouw en technische zaken zorgt hij voor de aanstelling van selectietrainers.

Met hen overlegt hij periodiek over de voortgang en ontwikkeling van de deze trainers. Hij draagt voldoende trainingsmateriaal/-voorbeelden aan (selectie)trainers middels app VTON. De Hoofd jeugdopleiding stuurt het Technisch Hart aan omtrent de indeling van alle selectieteams en niet selectie teams. Tot slot zorgt hij voor een optimale afstemming tussen de coördinatoren en het technische hart. Hoofd Jeugd opleiding rapporteert aan bestuurslid technische zaken. Welke formeel bestuur verantwoordelijk is.

 1. Beleidsplan vaststellen (i.o.m. bestuur)/volgen en up to date houden i.s.m. technisch hart
 2. Netwerk naar andere verenigingen / KNVB
 3. Terugkoppeling spelers richting senioren 1e selectie (Zowel de VV Wâlden als BW)
 4. Contactpersoon jong senioren vs. moeder verenigingen
 5. Aansturen/implementeren van VTON app
 6. Maandelijks overleg TH ( en keepertrainer )
 7. Trainers – Spelers – Toernooien – Oefenwedstrijden
In overleg met bestuurslid technische zaken

8.2.1 Taken ass. hoofd jeugd opleiding

 1. Aansturen coördinatoren C junioren
 2. Trainers / Coördinatoren aansturen op uitvoering VTON
 3. Trainers – Spelers – Toernooien – Oefenwedstrijden
 4. Activiteiten organiseren
 5. Dantumadeel cup indeling / optimalisatie
 6. Contactpersoon voor trainers / coördinatoren
In overleg met hoofd jeugd opleiding

8.2.1 Taken algemene zaken TH

 1. Vertegenwoordiger van het G-voetbal
 2. Second opinion op spelers selectie beleid
 3. Vertrouwenspersoon
In overleg met hoofd jeugd opleiding

8.2.1 Taken coördinator

 1. Aansturen van de trainers in hun leeftijdsgroep
 2. Periodiek aanwezig zijn bij trainingen / wedstrijden ( elk min. 1 x per maand per team)
 3. (Thuiswedstrijden is afdoende !!)
 4. Maandelijks overleg met trainers omtrent stand van zaken spelers (winter uitgezonderd)
 5. Vooruit kijken naar oefenwedstrijden / toernooien / zaal periode (planning voorbereiding)
 6. Controle op VTON app
 7. Indeling 2e jaar i.v.m. mee trainen
 8. Maandelijkse terugkoppeling richting HJO/Ass. HJO
 9. Meldingsplicht indien afwezig trainers
 10. Coaching trainers tijdens wedstrijden … flipover … bespreking …
In overleg met ass. hoofd jeugd opleiding / hoofd jeugd opleiding

8.2.2 Overlegstructuur

Broekster-Wâlden werkt met een kadergroep bestaande uit de bestuur technisch zaken, algemeen technische zaken jeugdopleiding, hoofdjeugdopleiding en assistent bovenbouw, onderbouw en meiden, Zij overleggen minimaal 8 keer per seizoen. Deze overleggen worden ingevuld a.d.h.v. de algemene en specifieke doelstellingen (zie paragraaf 3.2) en specifieke thema’s zoals die worden aangeleverd door de verschillende betrokkenen. Bestuurslid technische zaken informeert jeugdbestuur over de voortgang van de doelstellingen.

Daarnaast hebben de coördinatoren met iedere selectietrainer minimaal 4 keer per seizoen werkoverleg. Dit werkoverleg dient vorm te krijgen a.d.h.v. de onderstaande punten:

 1. Evalueren algemene doelstellingen (zoals aan het begin van het seizoen opgesteld)
 2. Voortgang a.d.h.v. leeftijdsspecifieke kenmerken en doelstellingen
 3. Implementatie van de Broekster-Wâlden visie op techniek en tactiek (VTON)
 4. Aandacht voor de selectie- en scoutingmomenten

8.3 Faciliteiten

8.3.1 Wedstrijd en Trainingsvelden

Broekster-Wâlden beschikt over 4 wedstrijdvelden waarvan twee kunstgrasvelden zijn. De kunstgrasvelden worden ook gebruikt als trainingsveld.

8.3.2 Verlichting wedstrijd en trainingsvelden

Broekster-Wâlden heeft 2 trainingsvelden die allemaal verlicht zijn. Er zijn twee (kunstgras) wedstrijdvelden die ook verlichting hebben.

8.3.3 Uitwijkmogelijkheden bij slecht weer

Extra uitwijkmogelijkheden zijn er niet.

8.3.4 Doelen met Netten

Broekster-Wâlden beschikt over 8 Pupillen doelen met netten voor de wedstrijden van de O9 en O11 deze doelen kunnen ook gebruikt worden voor de trainingen. Verder zijn er 4 doelen aanwezig van 2 meter breed en 1 meter hoog. Deze doelen worden gebruikt voor de trainingen en voor de 4:4 competitie van de O9 en nieuw te realiseren O7.

8.3.5 Faciliteiten, wedstrijd en trainingsanalyse

De kleedkamer wordt gebruikt om de wedstrijdbesprekingen te houden. In de kantine is een beamer aanwezig met een projectiescherm waarop eventuele beelden van wedstrijden vertoond kunnen worden. Hier kan ook tijdens een cursus gebruik gemaakt van worden. Tijdens de wedstrijd is het verplicht om de ter beschikking gestelde flip-over vellen te gebruiken.

8.3.6 Ballen

Alle trainers beschikken over ballen. De elftallen hebben hun eigen hok in het ballenhok. Binnen de elftallen heeft vrijwel elke speler een bal.

8.3.7 Trainingshulpmiddelen

Er zijn om te trainen voor elke trainer pionnen en hesjes aanwezig. Verder zijn er loopladders en stokken aanwezig voor loopoefeningen.

8.4 Communicatie

8.4.1 Jeugdafdeling

De communicatie vanuit de Jeugd vindt plaats door het bestuur en het Hoofd Jeugdopleiding. Om binnen de vereniging en de jeugdopleiding op één lijn te blijven en bij te kunnen sturen, zijn structurele overlegmomenten onontbeerlijk. Per seizoen zullen de volgende bijeenkomsten of overlegmomenten plaatsvinden:

 1. Start bijeenkomst nieuw seizoen (jaarlijks)
 2. Technisch hart overleg (min 8x per seizoen)
 3. Vergadering Jeugdopleiding (selectietrainers en/of niet- selectietrainers) o.l.v. coördinatoren (min 8x per seizoen)
 4. Teamleiders overleg (invulling door Algemene zaken bestuur)
 5. Interne cursussen (techniek training, enz.)
 6. Thema avonden
 7. Informatie avonden ten behoeve van ouders/verzorgers en andere geïnteresseerde
Daarnaast dient het bestuurslid tecnische zaken minimaal 6 keer per jaar een werkoverleg te hebben met het Hoofd Jeugdopleiding. Hierin geeft het bestuurslid technische zaken terugkoppeling over de besproken punten tijdens bestuursvergadering die betrekking hebben op technisch vlak.

8.4.2 Communicatie Selectieprocedure

selectieprocedure

Bij de O11 is een extra aandachtspunt de overgang naar een heel speelveld. Vanaf de winterstop zullen deze spelers in oefenwedstrijden (evt. onderling) bekend moeten worden gemaakt met een heel veld. Coördinator O11 en O13 coördineert dit met de O11 en O13 selectietrainer.

8.5 Huisregels

Hiervoor willen wij u verwijzen naar de organisatiewijzer die vermeld staat op onze site (www.broekster-walden.nl)

8.5 Huisregels

Slotwoord,
Middels bovenstaand technisch plan hopen we de jeugd van Broekster-Wâlden middels de pop methode toekomst te geven om hun hobby op elk gewenst niveau te beoefenen.
Met Sportieve groet,
Mede mogelijk gemaakt door leden van technisch hart Broekster-Wâlden:

9. Bijlage

9.1 bijlage 1: Checklist training – Waar moet een goede training aan voldoen?

Voor de training

 1. Op tijd aanwezig zijn
 2. Trainingsvoorbereiding op papier (via trainingvoorbereidingsformulier)
 3. Voldoende materiaal
 4. Voorbespreking vóór de training (en wedstrijdnabespreking)

9. Bijlage

9.1 bijlage 1: Checklist training – Waar moet een goede training aan voldoen?

Voor de training

 1. Op tijd aanwezig zijn
 2. Trainingsvoorbereiding op papier (via trainingvoorbereidingsformulier)
 3. Voldoende materiaal
 4. Voorbespreking vóór de training (en wedstrijdnabespreking)
 5. Warming-up
 6. Pupillen meteen met de bal: geen loopvormen !!!!
 7. Warming-up vóór de training (anderhalf uur voetbaltraining)
 8. Hardlopen en loopvormen
 9. Dynamisch rekken
 10. Loopscholing (bijv. met loopladder)
 11. Stabiliteitsvormen (FIFA 11+)
 12. Sprints
 13. Tikspel
 14. Technische vaardigheid als verlengde warming-up: 1 bal per 1 of 2 spelers
 15. Voetbalprobleem – doelstelling
 16. Keuze voor één voetbalprobleem
 17. Het oplossen van dit probleem is de (hoofd)doelstelling van de training
 18. In deze doelstelling komt 1 van de 4 hoofdmomenten van het voetbal terug
 19. Trainingsvormen passen bij de doelstelling
 20. Coaching wordt aangepast aan de doelstelling (op 1 hoofdmoment coachen)
 21. Spelers snappen de relatie tussen de voetbalvorm en de doelstelling van de training
 22. Wedstrijdecht
 23. Trainingsvormen zijn wedstrijdechte voetbalvormen (4-4, 8-8, 11-11, enz)
 24. In voetbalvormen kun je scoren en winnen
 25. In voetbalvormen zit een richting
 26. In voetbalvormen gelden wedstrijdechte regels (buitenspel hoeft niet altijd)
 27. Spelers herkennen posities – taken per positie van het eigen 4-3-3 systeem pnv/pna
 28. Spelers spelen vanuit hun eigen positie
 29. Spelers komen in overtal- en ondertal situaties terecht (2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 8-7, 9-8, enz)
 30. Weerstanden worden opgevoerd van 0% - 50% - 100% (wedstrijdechte weerstand)
 31. Er is een goede mix van kleine en grote voetbalvormen (veel-weinig balcontacten)
 32. Afsluitend wordt een partijspel gespeeld; het geleerde kan in praktijk worden gebracht
 33. Intensiteit
 34. Anderhalf uur voetbaltraining
 35. Arbeid-rust verhouding/periodisering
 36. Spelers hebben veel balcontacten
 37. Spelers kunnen vaak scoren (succesbeleving)
 38. Spelers staan weinig stil of in lange rijen te wachten
 39. Conditietraining = voetbaltraining
 40. Organisatie
 41. Voor de training benoemen van voetbalprobleem (voorbespreking)
 42. Spelers worden gestimuleerd mee te denken over het oplossen van het probleem
 43. Organisatie van training zoveel mogelijk klaar zetten voor training (veldjes, goals)
 44. Weinig tijd verspillen door veranderen van organisatie tussen oefenvormen door
 45. Spelers van tevoren indelen in twee of drie teams (hesjes uitdelen voor training)
 46. Drie of vier oefenvormen kiezen (niet teveel oefenvormen)
 47. Er is samenhang tussen oefenvormen
 48. Oefenvormen zijn niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk
 49. Methodische stappen zetten (oefenvorm makkelijker/moeilijker maken wanneer nodig)

9.2 bijlage 2: jeugdvoetballeerproces en kenmerken per leeftijdscategorie

jeugdvoetballeerproces

9.2 bijlage 2: jeugdvoetballeerproces en kenmerken per leeftijdscategorie

kenmerken

9.3 bijlage 3: Coachen technische en inzichtelijke handelingen

COACHING TIJDENS TECHNISCHE HANDELINGEN

Oefeningen:

 1. Oefeningen zijn voetbal echt
 2. Oefeningen zijn gerelateerd aan de spelintenties en basistaken
 3. Rol van instructeur

Uitvoeren van de oefening:

 1. Veel herhalingen.
 2. Veel tempowisselingen. (van slow motion tot het hoogste tempo.)
 3. Veel verschillende omstandigheden. (organisatie, afstanden, balmaat/gewicht.)
 4. Aanleren beide kanten.
 5. Techniek uitvoeren op het juiste moment.(timing.)

Coaching:

 1. Coachen op details/veeleisend zijn/er bovenop zitten.
 2. Directe feedback geven
 3. Coach op wat goed, vermijd negatieve coaching.
 4. Vertrouwensrelatie; geef de speler tijd & ruimte om vragen te beantwoorden

COACHING TIJDENS INZICHTELIJKE HANDELINGEN

Oefening:

 1. Oefeningen zijn voetbalecht.
 2. Oefeningen zijn gerelateerd aan de spelintenties en basistaken.
 3. Voetbalvisie inslijpen; spelers moeten het spel begrijpen en weten waarom de spelintenties zijn zoals ze zijn.
 4. Rol van begeleider.

Uitvoering van de oefening:

 1. Daag spelers uit om eigen keuzes te maken
 2. Begeleidend coachen
 3. Oplossingsgericht laten werken.

Coaching

 1. Stel neutrale vragen.
 2. Snel feedback geven; zo snel mogelijk na de oefening of 1 op 1 tijdens de oefening
 3. Coach op wat goed gaat vermijd negatieve coaching.
 4. Vertrouwensrelatie; geef de speler tijd & ruimte om vragen te beantwoorden.

Neutrale vragen

 1. Wat is de bedoeling van jou keuze?
 2. Kan je uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt?
 3. Welke keuze had je kunnen maken?

9.4 bijlage 4: Trainingspercentage

trainingsonderdelen Paar afspraken tot het komen tot een didactische aanpak:

Bijlage 5 wie levert wie …

wielevertwie