Bruikleenovereenkomst kleding/materialen

BRUIKLEENOVEREENKOMST COACH-JAS

-------- bruikleenovereenkomst downloaden ----------

De ondergetekenden:
1. De heer/mevrouw ………………..…………, trainer/leid(st)er/speler/speelster van het Broekster-Wâlden team: ……….., of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, ouder (s) /verzorger (s) of een voogd, hierna te noemen: “gebruiker”;
en
2. Broekster-Wâlden, ten deze vertegenwoordigd door haar bestuurslid G.Kempenaar, hierna te noemen: “verstrekker”.
Overwegende dat:

partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Verstrekking
Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar: Broekster-Wâlden-kleding/materialen zijnde:
Coach-jas……………………………..Maat: ………. Nummer:………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Gebruiker zal tekenen voor ontvangst van deze kleding/materialen.

Artikel 2: Gebruik kleding

Deze kleding dient exclusief gedragen/gebruikt te worden bij alle wedstrijden en toernooien van het eigen team, op de weg ernaar toe en er vandaan naar huis. Het is niet toegestaan om deze kleding op enig ander moment te dragen/gebruiken dan in de vorige zin omschreven.
Op verzoek van hoofdsponsor en altijd in overleg mét, en goedkeuring ván het bestuur van Broekster-Wâlden kan er gevraagd worden om gekleed in trainingspak deel te nemen aan niet-voetbal activiteiten georganiseerd door hoofdsponsor.

Artikel 3: Correct gebruik

De gebruiker zegt toe met de kledingzorgvuldig om te gaan. De kleding dient altijd schoon en heel te zijn en correct te worden gedragen/gebruikt.

Artikel 4: Schade

Bij schade aan de kleding dient zo snel mogelijk contact te worden gezocht met de verstrekker om een en ander na overleg te laten herstellen, dan wel de kleding/tas in zijn geheel te vervangen.

Artikel 5: Termijn

Zolang de gebruiker bij/lid van Broekster-Wâlden is, kan de kleding worden behouden. Op het moment dat de gebruiker heeft aangegeven niet meer bij/geen lid meer van Broekster-Wâlden te zijn, dient de verstrekte kleding zo snel mogelijk overgedragen te worden aan de verstrekker. Verstrekker zal een bewijs van ontvangst afgeven.

Artikel 6: Eigendom

De verstrekte kleding blijft te allen tijde eigendom van Broekster-Wâlden.

Artikel 7: Slot

Bij niet naleven van een van deze artikelen, kan de kleding meteen worden teruggevraagd door de verstrekker. De gebruiker zal op eerste verzoek de kleding direct inleveren.

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te

Damwoude op: .. - .. – 20..


Gebruiker: . . . . . . . . . Verstrekker: . . . . .


Trainer/leid(st)er/speler/speelster van: . . . . . . Namens deze,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .