Broekster-Wâlden Kledingreglement versie April 2017

Kledingfonds Broekster-Wâlden 2017


Broekster-Wâlden kleding

Broekster-Wâlden hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding van spelers en trainers doorlopend representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal door Broekster-Wâlden wordt ingekocht en deze als eigenaar de kleding gedurende ieder seizoen aan spelers, trainers en leiders in bruikleen stelt onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in dit kledingreglement. Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren, heeft Broekster-Wâlden een eigen kledingfonds. Het kledingfonds haalt de inkomsten deels uit de verplichte bijdrage (onderdeel contributie) van leden die geïnd wordt gedurende het betreffende seizoen. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit sponsoring en clubacties.

Welke kleding

Binnen het kledingfonds zijn twee hoofdgroepen in de kledingsoort te onderscheiden namelijk de presentatiekleding en het wedstrijdtenue.
Presentatiekleding:

Wedstrijdtenue:

Kledingbeheer

Het Bestuur van Broekster-Wâlden heeft de uitvoering en het beheer van het kledingfonds gedelegeerd aan de commissie accommodatie en materiaalbeheer. In dit deel wordt de commissie accommodatie en materiaalbeheer voorgesteld en tevens een uitleg gegeven hoe het beheer en uitgifte binnen de vereniging georganiseerd is.

Commissie accommodatie en materiaalbeheer

Onder bestuurlijk toezicht zorgt de commissie accommodatie en materiaalbeheer voor het beheer van de kleding. De commissie accommodatie en materiaalbeheer wordt aangesteld door het bestuur van Broekster-Wâlden. De commissie accommodatie en materiaalbeheer is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering van onderstaande taken:

Momenteel bestaat de commissie accommodatie en materiaal-beheer uit:

Kledinguitgifte

Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de commissie accommodatie en materiaalbeheer de kleding aan de leiders die deze kleding gedurende het seizoen beheren. De teamkleding die aan de leiders verstrekt wordt, bestaat uit een Broekster-Wâlden - tas met gecodeerde wedstrijdtenues, een watertas, een bidon, een ballennet en twee ballen. De presentatiekleding wordt op individueel niveau verstrekt en hiervoor dient de gebruiker een overeenkomst (bijlage 1) te tekenen waarmee de gebruiker zich conformeert aan het Kledingreglement. Bij het retourneren ontvangt de gebruiker een ontvangstbewijs (bijlage 2). Als er sprake is van vermissing van of schade aan in bruikleen gegeven kleding/tas/accessoires door aantoonbare nalatigheid van de gebruiker, zal de schade op de gebruiker worden verhaald. De maat van de shirtjes en broekjes wordt tweemaal per jaar (aanvang seizoen en winterstop) uiteraard afgestemd op de leeftijd en het postuur van de jongens/meiden die in het team spelen. Zie ook bijlage 6. Het is de rol van de leiders om er nadrukkelijk op toe te zien dat de kleding representatief is en de leden de beschikking hebben over kleding met de juiste maat en vrij van beschadigingen. Wanneer acute vervanging of reparatie noodzakelijk is, dient de leider contact op te nemen met de commissie accommodatie en materiaalbeheer.

Ingangsdatum van dit Kledingfonds Broekster-Wâlden is 17 maart 2015.
Deze versie is vastgesteld in de bestuursvergadering van Broekster-Wâlden op : 8 mei 2017.

Kledingreglement Broekster-Wâlden

De kleding is eigendom van de vereniging die de kleding in bruikleen geeft aan de leden. Een professionele uitstraling mag niet gepaard gaan met onnodige kosten. Broekster-Wâlden streeft daarom naar zorgvuldig gebruik van de kleding en heeft hiervoor een reglement opgesteld.
Dit reglement is voor iedere gebruiker van toepassing.

 1. 1. De wedstrijdtenues en presentatiekleding, zoals beschreven in kledingfonds Broekster-Wâlden, mogen uitsluitend op de dag van de voetbalwedstrijd worden gedragen(op weg van huis naar de wedstrijd toe en van de wedstrijd naar huis terug). Dus nadrukkelijk niet tijdens de training(trainers uitgezonderd) of privé- aangelegenheden. Constatering van onjuist gebruik kan na waarschuwing leiden tot inbeslagname van de kleding of in rekening brengen van de aanschafbedragen(zie bijlage 3) van de onjuist gebruikte spullen.

 2. Het gebruik van de kleding tijdens sponsoractiviteiten vereist toestemming van het bestuur.

 3. De in bruikleen gestelde kleding dient in officiële staat te blijven. Het is niet toegestaan om rugnummers, namen, emblemen e.d. op de kleding aan te (laten) brengen.

 4. Ieder uitgegeven presentatiepak is geregistreerd door de commissie accommodatie en materiaalbeheer en is middels een uniek nummer gekoppeld aan de uitgifte per team. Het is niet toegestaan dit nummer te wijzigen of te verwijderen. Ook is onderling ruilen niet toegestaan.

 5. 5. Iedere leider van een team is verantwoordelijk voor de door de Broekster-Wâlden verstrekte materialen(ballen, ballennet, waterzak en (eventueel krat)bidons, tas met tenues en keepertenue, 2 vlaggen (indien nodig), EHBO-box en aanvoerdersband; de leider van het desbetreffende team tekent voor het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.

 6. Schade/ vermissing

  1. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de leider bij de commissie accommodatie en materiaalbeheer te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling aan de commissie accommodatie en materiaalbeheer.

  2. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.

  3. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers.

  4. Vermissing: wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers. Bij vervreemding beslist commissie accommodatie en materiaalbeheer c.q. bestuur.

  5. Bij vermeende diefstal, zal de commissie accommodatie en materiaalbeheer c.q. bestuur namens de vereniging aangifte doen bij de politie.


 7. De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden.
 8. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen in overeenstemming met het clubreglement eenmaal per jaar. Tussentijds vertrek geeft geen recht op restitutie van de in rekening gebrachte kledingbijdrage. Daarnaast zal de opzegging van het clublidmaatschap alleen gehonoreerd worden als de kleding (onbeschadigd) is ingeleverd. Bij schade of niet inleveren worden de kosten doorberekend en in het ergste geval kan aangifte worden gedaan van verduistering van eigendommen.

 9. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tas met tenues(o.a.). Dit wordt gearchiveerd door de commissie accommodatie en materiaalbeheer.

 10. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tas met alle kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de commissie accommodatie en materiaalbeheer. Graag schoon/gewassen inleveren.

 11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie accommodatie en materiaalbeheer of desnoods het bestuur van de Broekster-Wâlden.

Ingangsdatum van dit reglement is 17 maart 2015.
Deze versie is vastgesteld in de bestuursvergadering van Broekster-Wâlden op : 8 mei 2017.