informatie voor spelers, begeleiding en ouders.

****Deze informatie is hier ook te downloaden ****

Inhoudsopgave

1.Voorwoord

Het seizoen 2016/2017 is alweer halverwege en als bestuur willen wij er met iedereen een prachtig sportief en succesvol voetbalseizoen van maken.

Desondanks merken we toch dat het bij verschillende teams erg moeilijk is/was om leiders te krijgen. Dit is iets waar wij als bestuur graag op in willen spelen, maar hier hebben wij u, ouders, zeer zeker bij nodig! Zonder begeleiding tenslotte “geen voetbal” en dat zou natuurlijk jammer zijn! Daarom willen wij u hier graag langs deze weg op attenderen en verzoeken u om eventueel iets voor het team waar uw zoon of dochter in speelt te kunnen/ willen betekenen.

In het afgelopen seizoen zijn er verschillende teams kampioen geworden, fantastisch natuurlijk. Ook zijn er altijd teams die dit niet of net niet redden, maar zolang een team met plezier, enthousiasme en inzet het einde van het seizoen haalt, is dat op zich al een prijs waard!

Onze jeugdafdeling heeft behoorlijk de wind in de zeilen, er wordt iedere week met veel enthousiasme getraind en gespeeld. Natuurlijk draagt onze accommodatie hier erg positief aan bij, trainingen en wedstrijden kunnen vrijwel altijd doorgaan en dit komt het spel zeker ten goede.

Voor dit seizoen is gestart met VTON, VTON staat voor Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland . De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling. Ook de meidenafdeling heeft een prachtig seizoen achter de rug en ook hier alleen maar positieve ontwikkelingen. Samen met de dames-/meidencommissie wordt er gekeken hoe dit alles nog beter aangestuurd kan worden, zodat ook zeker hier nog meer progressie mogelijk is.

Deze organisatiewijzer is bedoeld om u wegwijs te maken en om antwoord te geven op eventuele vragen. Verder geven wij aan wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van spelers, begeleiding en ouders verwachten. Natuurlijk kunt u ook het e.e.a. raadplegen op onze website : www.broekster-walden.nl

Wij wensen alle spelers, begeleiding en ouders heel veel plezier op en langs de velden.

Bestuur Broekster-Wâlden.

2.Informatievoorziening

Om iedereen te informeren maken we gebruik van een aantal communicatiemiddelen:

• Clubblad

Broekster Boys heeft een clubblad. Informatie vanuit Broekster-Wâlden wordt hierin opgenomen.

• Teletekst

Broekster-Wâlden maakt gebruik van een eigen teletekstpagina. Dit is teletekstpagina 614 van Omrop Fryslân. Deze pagina wordt bijgehouden door het wedstrijdsecretariaat. Op teletekst komen o.a. het wedstrijdprogramma, de afgelastingen, activiteiten, belangrijke mededelingen, etc. Alle wedstrijdwijzigingen worden meteen verwerkt, zodat de informatie over het wedstrijdprogramma op de pagina altijd up to date is! Ook de programma’s van Broekster Boys en De Wâlden staan op deze pagina.

• Website

Op www.broekster-walden.nl vindt u onze eigen website. Dick Bosman is de beheerder van de site. Op de site krijgt ieder team zijn eigen plekje en er is ook plaats voor wedstrijdverslagen etc.

Communicatie jeugdbestuur - leden/ouders/verzorger

Voor de communicatie met wordt gebruik gemaakt van alle genoemde communicatie middelen. De commissie AZ is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden/ouders/verzorgers rond de organisatie van het jeugdvoetbal. Dit betreft bijvoorbeeld praktische zaken als afspraken als afspraken over vervoer naar wedstrijden, afspraken over het wassen van shirts, maar ook het bespreken van problemen met ouders leden/ouders/verzorgers. De contactpersoon in de commissie AZ ook door de leden/ouders/verzorgers te benaderen als er problemen zijn die, nadat er contact is geweest met de leider (s) van het team niet naar tevredenheid worden opgelost. De commissie TZ is verantwoordelijk voor communicatie met leden/ouders/verzorgers over technische zaken. Dit betreft bijvoorbeeld selectiebeleid, trainingsbezoek, etc. deze commissie is ook door ouders te benaderen als er problemen zijn die, nadat er contact geweest is met de trainer van het team, niet naar tevredenheid worden opgelost. Indien nodig brengen deze commissies deze problemen ter sprake in de vergadering van het JB waarna het jeugdbestuur een standpunt inneemt.

3.Informatie jeugdleiders

De leiders worden door de commissie Algemene zaken geïnformeerd over allerlei zaken. Veel van deze informatie is ook terug te vinden op de website.

Taken jeugdleiders

De jeugdleiders zorgen i.s.m. de jeugdtrainers voor de begeleiding van de spelers van hun groep bij de wedstrijden en nevenactiviteiten. Samen met de jeugdtrainer zij de jeugdleiders de vertegenwoordigers van de vereniging. Een leider is echter geen loopjongen, iemand die alleen het werk doet wat de trainer niet wil doen. Nee, het is de bedoeling dat een leider meepraat over alle zaken. De eindverantwoording ligt echter altijd bij de trainer. Het is erg belangrijk dat de leider en de trainer vooraf duidelijke afspraken maken over wie wat doet. Zodoende kan en mag hier tijdens het seizoen geen verwarring over bestaan. De trainer is verantwoordelijk voor de coaching tijdens een wedstrijd en training. Het moet vermeden worden dat er te veel mensen coachen langs de kant, zeker als ook nog eens tegenovergestelde aanwijzingen worden gegeven. Het moet niet verwarrend worden voor de spelers.

Ten aanzien van de wedstrijden:

 1. Zorgen dat de spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij, publiek, medespelers en het kader.
 2. Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn:
  1. thuiswedstrijden junioren: 45 minuten voor aanvang
  2. uitwedstrijden junioren: op afgesproken vertrektijd
  3. thuiswedstrijden pupillen: 30 minuten voor aanvang
  4. uitwedstrijden pupillen: op afgesproken vertrektijd
 3. Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten
 4. Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na het sporten is in principe verplicht, materiaalgebruik, advies over blessures.
 5. Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houden met specifieke leeftijdskenmerken van de betreffende groep.
 6. Zorg dragen voor de spelerspassen
 7. correct invullen van het wedstrijdformulier. ( eventueel ook afhandelen van strafformulieren)
 8. zorgen voor een grensrechter (indien nodig)
 9. zorg dragen voor de wedstrijdballen.
 10. Zorg dragen voor de verzorgingstas.
 11. Ontvangst van de tegenpartij bij thuiswedstrijden.
 12. Draagt zorg voor de tenues en eventueel reserveshirts.
 13. Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden.
 14. Problemen oplossen ( scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer) zo nodig met het bestuurslid Algemene Zaken.
 15. Regelen van drinken in de rust voor het eigen team en de tegenpartij.
 16. Bij afwezigheid van de trainer neemt de jeugdleider de coaching over. De coaching geschied natuurlijk in nauw overleg met de trainer. Belangrijk is dat de accenten aansluiten aansluiten bij de thema,s die op de training behandeld zijn.
 17. Roken voor, tijdens en direct na de wedstrijd en training is in de leiders- en trainings functie niet toegestaan.

Ten aanzien van trainingen

 1. regelmatig contact met de trainer en regelmatig bezoek aan de trainingen ( wordt er gedoucht, geen rotzooi in de boxen etc.)
 2. zorgen samen met de trainer voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer schoon/netjes achterlaten.

Bijzondere taken jeugdleiders:

 1. Onderhouden contacten met de ouders/verzorgers van spelers.
 2. Aandacht schenken aan zieke en geblesseerde spelers of trainers.
 3. Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader.
 4. Afbellen van spelers bij afgelastingen training of wedstrijd (telefoonboom)
 5. klankbord van de trainer.
 6. Meedenken in het selectiebeleid.
 7. Wedstrijdverslagen aanleveren t.b.v. Het clubblad.
 8. Aanvullende informatie leiders over het lenen van spelers:

  Soms is het nodig dat spelers uit een ander team meespelen. Let er hierbij wel op dat spelers speelgerechtigd zijn, oftewel: neem spelers uit dezelfde leeftijdscategorie (E, F, etc.) mee. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat spelers uit het eigen team op reserve komen omdat er andere spelers geleend worden. Het is de verantwoordelijkheid van de leiders om hier goed mee om te gaan!

  Het digitale wedstrijdformulier

  Hiermee hebben we bij alle officiële wedstrijden te maken. Hoe dit werkt is uitgelegd in een aparte instructie. Deze instructie ligt bij de pc waarop het digitale wedstrijdformulier moet worden ingevuld. Bij beide moederverenigingen staat een pc in de bestuurskamer.

  4.Kledinglijn Broekster-Wâlden

  Alle spelers, leiders en trainers krijgen kleding van Broekster-Wâlden in bruikleen. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat iedereen hier zuinig mee omgaat, en deze kleding alleen wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor deze bestemd zijn. Bij het uitreiken van de kleding zijn hier duidelijke instructies over gegeven. Na ieder seizoen moet de kleding weer worden ingeleverd.

  Voor ontbrekende kledingstukken worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de gebruiker. (Ter informatie: de kosten zijn zo hoog, i.v.m. bedrukking en bestellen in kleine eenheden.)

  De volgende bedragen worden gehanteerd:

  “Voor gebruik van reservetenues kan de leider contact opnemen met Mirjam Sjoerdstra.”
  De voetbalkousen zijn eigendom van de spelers zelf en hoeven niet weer te worden ingeleverd. Nieuwe leden krijgen eenmalig kousen verstrekt door de club.

  5.De organisatie (taakverdeling & aanspreekpunten)

  De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur (JB). Het JB wordt ondersteund door verschillende commissies, die worden aangestuurd door een bestuurslid. Enige uitzondering hierop is de Toernooicommissie. De commissies ondersteunen en adviseren het JB. Het JB blijft echter te allen tijde eindverantwoordelijk.

  Hieronder in het kort de bezetting en taakverdeling van het jeugdbestuur en de verschillende commissies:

  6.Jeugdbestuur bestuur@broekster-walden.nl

  Voorzitter(s)
  Jan de Jong en Minne van Meekeren voorzitter@broekster-walden.nl ( aansturen jeugdbestuur; sponsoring & PR)
  Penningmeester
  Sietse Kingma penningmeester@broekster-walden.nl ( financiële beheer & verantwoording)
  Secretaris
  Govert van Oudenaarden secretaris@broekster-walden.nl (correspondentie, secretariaat & archivering)
  Technische Zaken
  Govert van Oudenaarden technischezaken@broekster-walden.nl ( aansturen commissie TZ)
  Accommodatie & Materiaalbeheer
  Geertje Kempenaar a&m@broekster-walden.nl
  Algemene & wedstrijdzaken
  Hindrik Wijma algemenezaken@broekster-walden.nl (aansturen commissies AZ & WZ)

  7.Commissie Technische Zaken (TZ):

  Taakverdeling / aanspreekpunten:

  Deze commissie houdt zich bezig met het technisch beleid, teamindelingen, trainers/trainingen etc. Govert van Oudenaarden is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie TZ. Hij is aanspreekpunt voor technisch coördinator, trainers & spelers als problemen niet naar tevredenheid van betrokkenen worden opgelost. Hij zal deze zaken binnen de commissie TZ afhandelen of eventueel bespreken in het bestuur.

  8.Commissie Algemene Zaken (AZ) en Wedstrijdzaken (WZ):

  Taakverdeling / aanspreekpunten:

  Deze commissie gaat zich bezig houden met alle zaken die te maken hebben met de organisatie van het jeugdvoetbal, met uitzondering van de technische zaken. Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders, spelers en leiders als er vragen of problemen zijn.
  De commissie wordt aangestuurd door Hindrik Wijma. Hij is ook het aanspreekpunt.
  Er zijn nog een aantal personen die deze commissie ondersteunen. Voor ons zitten Minke van der Ploeg en Jaco Terpstra in de organisatie van het Dantumadeel toernooi.

  Commissie Wedstrijdzaken (WZ):

  Aanspreekpunten/taakverdeling

  Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie en de administratieve afhandeling van de te spelen wedstrijden. Anne Jan van Hielkema/Thea Wijnsma voeren het wedstrijdsecretariaat. Zij beheren ook de teletekstpagina. Kees de Haan regelt o.a. de scheidsrechters voor beker- en competitiewedstrijden.

  9.Commissie Accommodatie en materiaalbeheer (A&M)

  Aanspreekpunten/taakverdeling

  Deze commissie verzorgt het beheer van de kleding & materialen.
  Verder onderhouden zij de contacten met de beide moederverenigingen over de accommodatie.
  De commissie beheert de kleding en de kleine materialen die aan de teams worden verstrekt. Ook de verkoop van clubartikelen loopt via deze commissie.
  Sinds 17 maart 2015 bestaat het Kleding en Materialen reglement Broekster Walden.
  Wij hechten waarde aan een professionele uitstraling en vinden het daarom van groot belang dat de kleding van spelers en trainers doorlopen representatief en uniform moet zijn.

  Dit betekent dat alle kleding centraal door Broekster Walden wordt ingekocht en deze als eigenaar de kleding gedurende ieder seizoen aan spelers, trainers en leiders in bruikleen steldt onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in het kledingreglement.
  Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren heeft Broekster Walden een eigen kledingfonds.
  Op de website vindt u alle informatie: www.broekster-walden.nl/kleding en materialen
  Hier vindt u diverse formulieren welke we gebruiken met het ter beschikking stellen van kleding en materialen.
  Vragen over kleding en of materialen kunt u stellen via mail aan: a&m@broeksterwalden.nl

  10.Aan- en afmelden lidmaatschap

  Lidmaatschap en tarieven seizoen 2016 – 2017

  Jeugd en dames
  Jeugdleden en dames spelen onder de vlag van Broekster-Wâlden.
  Broekster-Wâlden is een samenwerkingsverband tussen v.v. Broekster Boys en v.v. de Wâlden.
  Spelers van Broekster-Wâlden zijn dan lid van één van de twee moederverenigingen.
  Om lid te worden van Broekster-Wâlden dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en door te mailen naar: lidworden@broekster-walden.nl
  " Inschrijfformulier staat op onze website onder de link lid worden."

  Contributie: