Retourbewijs van kleding en/of materialen

RETOURBEWIJS kleding/materialen


-------- retourbewijs downloaden ----------

De ondergetekenden:

1. De heer/mevrouw…………………….., leid(st)er/speler/speelster van het Broekster- Wâlden team: …………of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, ouder (s) /verzorger (s) of een voogd, hierna te noemen: “gebruiker”;

en

2. Voetbalclub Broekster-Wâlden, in dezen vertegenwoordigd door G.Kempenaar, hierna te noemen: “verstrekker”.

Verklaren dat de verstrekte kleding/materialen zijnde:
Trainingspak: . . . . . . . . . . . Maat: . . . . . Nummer: . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
is teruggegeven aan Broekster-Wâlden en ontvangen door “verstrekker”.

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te

Damwoude op: .. - .. – 20..


Gebruiker: . . . . . . . . . Verstrekker: . . . . .


Trainer/leid(st)er/speler/speelster van: . . . . . . Namens deze,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .